ÀMBIT LITERARI

POESIA · NARRACIÓ · GLOSAT · JUVENIL · GUIÓ

BASES COMPLETES

TOTES LES MODALITATS

(descàrrega PDF)

png bases per esborrar de pdf_Page_01.pn
lit gu.png

GUIA DE

PRESENTACIÓ

DE TREBALLS

(descàrrega)

lit ag.png

AUTORS I OBRES GUARDONADES

MODALITATS

LITERÀRIES

lit gu.png

BASES DE L'ÀMBIT LITERARI

Premi Llorenç "Móra" de Poesia Popular (Glosat)

I. Els treballs

I.1. Poden optar al Premi Llorenç “Móra” de Poesia Popular (Glosat) les gloses o conjunt de gloses escrites en llengua catalana, de tema lliure, d’una extensió mínima de vint versos i una màxima de cent quaranta.

I.2. Els glosats han de ser originals i inèdits. No poden haver estat mai premiats, ni totalment ni en part, en altres concursos ni estar, tampoc, en procés d’edició. Els autors en garanteixen l’originalitat.

I.3. Una vegada presentats, els treballs no podran ser retirats del concurs, ni de forma definitiva ni per a fer-hi correccions, reduccions o ampliacions. Així mateix, les obres no poden esser presentades a cap altre concurs pendent d’adjudicació ni tenir-ne compromesos els drets d’edició.

I.4. Tots els treballs participaran anònimament, per la qual cosa el nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc de l’obra.

I.5. Si bé un mateix autor pot concursar a una o més modalitats, només es pot presentar un glosat al concurs.

I.6. A l’edició de 2020 dels Premis Castellitx, no es podran presentar els autors guardonats en les tres edicions anteriors (2017, 2018 i 2019).

I.7. Els autors que optin als Premis eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent que puguin incórrer.

I.8. Amb la presentació de les obres als Premis, els autors cedeixen expressament els drets d’autor perquè l’Ajuntament pugui publicar l’obra de conformitat amb les bases i la normativa aplicable.

I.9. Inscripció dels drets en registres públics. Resta sota l’exclusiva responsabilitat dels autors la inscripció de les obres guardonades en el Registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la manca d’inscripció davant de tercers.

II. Presentació dels treballs

II.1. El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 17 de febrer de 2020 a les 24.00 h. Es consideraran incloses dins d’aquest temps de presentació les obres que arribin per correu si la data d’expedició és anterior en set dies al termini de presentació esmentat.

II.2. Els treballs es poden presentar per dos procediments:

II.2.1. LLIURAMENT EN PAPER, remetent l’obra per correu, per servei de missatgeria o lliurant-la en mà.

II.2.1.1. Presentació:

  • 3 exemplars impresos damunt fulls Din-A4

  • correctament relligats (enquadernats o grapats)

  • mecanografiats a doble espai en un cos de lletra 12 (Arial o Times New Roman)

  • pàgines numerades

  • tots els exemplars han de comptar amb una portada on constarà el títol de l’obra i la modalitat a la qual participa

  • a més a més, s’ha d’adjuntar una còpia del treball en suport informàtic (CD o USB) en format de processador de textos

  • juntament amb els originals els participants han de remetre un sobre clos —la plica— on hi han d’estar ressenyades les dades personals de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i una còpia del DNI, passaport o tarja de residència. A l’exterior del sobre ha de constar la modalitat a la qual es participa i el títol de l’obra

II.2.1.2. Els treballs s’han de remetre a la següent adreça, indicant expressament que són obres per als Premis Castellitx: Premis Castellitx. Casa de la Vila d’Algaida. C/ del Rei, 6. C.P.: 07210. Algaida. Illes Balears.

II.2.2. LLIURAMENT VIRTUAL, enviant l’obra per correu electrònic a l’adreça:

premiscastellitx@ajalgaida.net

II.2.2.1. En l’apartat “assumpte” es farà constar que s’opta al Premi de Poesia Popular (Glosat).

II.2.2.2. En el cos del missatge s’explicitarà el nom del premi i el títol de l’obra.

II.2.2.3. L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF (no s’admetrà cap altre tipus de format). Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra i ha de contemplar els mateixos requisits ortotipogràfics dels treballs presentats en paper; això és:

  • mecanografiat a doble espai amb un cos de lletra 12 (Arial o Times New Roman)

  • pàgines numerades

  • han de comptar amb una portada on constarà el títol de l’obra i la modalitat a la qual participa

II.2.2.4. En un altre document adjunt, en format PDF, es faran constar les dades de l’obra: Títol i modalitat a la qual participa i les de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i còpia del DNI, passaport o tarja de residència. Aquest document tendrà com a nom la paraula “plica” seguida del nom de l’obra. En cap cas, no s’admetrà cap altre arxiu adjunt.

II.2.2.5. El secretari del Jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s’hagi rebut l’original, per correu electrònic es confirmarà la recepció a l’autor.

II.2.2.5. L’Ajuntament d’Algaida garanteix la privacitat dels originals i de els dades dels participants.

III. El guardó

III.1. S’estableix el següent premi: Premi Llorenç “Móra” de Poesia Popular (Glosat): Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 euros al millor glosat.

III.2. Els guardons són indivisibles, i en cap cas es podrà fragmentar les dotacions ni repartir les quantitats.

III.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els guardons atorgats i exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebudes i la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les obres guanyadores incompleixen qualsevol dels requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fossin inèdites o originals.

IV. El jurat

IV.1. El Jurat estarà format per persones destacades del món de la cultura i de les arts, juntament amb la Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida, que actuarà en qualitat de presidenta, i el tècnic cultural que farà les funcions de secretari, ambdós amb veu però sense vot. El nom dels integrants del Jurat es farà públic oportunament.

IV.2. El Jurats es reuniran entre dia 20 de març al 12 d’abril de 2020 per valorar els treballs presentats a la convocatòria i s’obriran les pliques de les obres premiades. L’Organització avisarà particularment els autors guardonats.

IV.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis.

IV.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables.

IV.5. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs, sense opció a posterior recurs.

IV.6. Els casos no prevists en aquestes bases seran resolts per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida.

V. Lliurament dels premis

V.1. El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2020 tindrà lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 13 d’abril  de 2020. L’acte serà retransmès en directe per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida (107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat).

VI. Publicació dels treballs

VI.1. L’Ajuntament d’Algaida pot publicar virtualment a Internet els treballs guardonats amb la Rosa d’Or, dins la Col·lecció Binària, edicions virtuals de l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net).

VI.2. L’Ajuntament d’Algaida pot autoritzar, també, la lliure publicació dels treballs premiats als seus autors. Hauran, però, de fer constar la distinció que han obtingut als Premis Castellitx, així com l’any de concessió del guardó.

VII. Obres no premiades

VII.1. Els originals dels treballs no premiats no seran retornats. Tant els presentats en format paper com els lliurats en format electrònic, seran destruïts quan hagi finalitzat el concurs.

VIII. Final

VIII.1. La participació als Premis Castellitx 2020 suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

La primavera de l'any 1968 es convocà per primera vegada el Certamen Literari de Castellitx en la modalitat de poesia. Dos anys després, el 1970, s'hi incorporaren les modalitats de narració curta i de poesia popular (glosat), aquesta darrera només per a autors locals. Posteriorment, l'any 1975 la modalitat de glosat s'obrí a tothom.

L'any 2002, el Certamen Literari es transformà en els actuals Premis Castellitx quan s'amplià amb l'ambit de fotografia. L'any 2015 es convocà per primera vegada el premi juvenil de narració curta per a joves de 14 a 17 anys i, el 2020, s'incorporà el Premi de Guió de Curtmetratges.

MODALITATS

ÀMBIT LITERARI

Premi de Poesia

Premi Pere Mulet Cerdà
de Narració Curta

Premi Llorenç "Móra"
de Poesia Popular (Glosat)

Premi Juvenil de Narració Curta
per a joves de 14 a 17 anys

Premi de Guió de Curtmetratges

PREMIS CASTELLITX

Ajuntament d'Algaida

C/ del Rei, 6 · 07210

Algaida · Illes Balears

© Ajuntament d'Algaida, 2015-2019. Responsable del web: Bartomeu Salas Mascaró. Created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now