ÀMBIT INVESTIGACIÓ

INV ba.png

BASES ÀMBIT
INVESTIGACIÓ

(web)

INV gu.png

GUIA DE

PRESENTACIÓ

DE TREBALLS

(descàrrega)

INV ag.png

AUTORS I OBRES GUARDONADES

MODALITAT

INVESTIGACIÓ

BASES COMPLETES

TOTES LES MODALITATS

(descàrrega PDF)

png bases per esborrar de pdf_Page_01.pn
 

BASES DE L'ÀMBIT D'INVESTIGACIÓ

I. Els treballs
I.1. Poden optar al Premi d’Investigació els treballs de recerca que versin sobre un tema relacionat amb el municipi d’Algaida (Algaida, Pina, Randa) en qualsevol matèria —ciències socials, ciències naturals, ciències polítiques, dret, estudis literaris, biografies, bibliografia, etc.—. Han d’estar redactats en llengua catalana i han de comptar amb una extensió mínima de vint-i-cinc fulls A-4 i una màxima de cent cinquanta, mecanografiats a doble espai, per una sola cara i escrits amb tipografia del tipus Times New Roman o Arial i amb un cos de lletra 12 (aproximadament 2.100 caràcters per pàgina, sense comptabilitzar els espais).


I.2. Els treballs han de ser originals i inèdits. No poden haver estat mai premiats, ni totalment ni en part, en altres concursos ni estar, tampoc, en procés d’edició. Els autors en garanteixen l’originalitat.


I.3. Una vegada presentats, els treballs no podran ser retirats del concurs, ni de forma definitiva ni per a fer-hi correccions, reduccions o ampliacions. Així mateix, els treballs d’investigació no poden esser presentats a cap altre concurs pendent d’adjudicació ni tenir-ne compromesos els drets d’edició.


I.4. Tots els treballs participaran anònimament, per la qual cosa el nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc de l’obra.


I.5. Si bé un mateix autor pot concursar a una o més modalitats, només pot presentar un treball al Premi d’Investigació.


I.6. A l’edició de 2020 del Premi d’Investigació, no es podran presentar els autors guardonats en les tres edicions anteriors (2017, 2018 i 2019).


I.7. Els autors que optin als Premis eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent que puguin incórrer.


I.8. Amb la presentació de les obres als Premis, els autors cedeixen expressament els drets d’autor perquè l’Ajuntament pugui publicar l’obra de conformitat amb les bases i la normativa aplicable.


I.9. Inscripció dels drets en registres públics. Resta sota l’exclusiva responsabilitat dels autors la inscripció de les obres guardonades en el Registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la manca d’inscripció davant de tercers.


II. Presentació dels treballs
II.1. El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 17 de febrer de 2020 a les 24.00 h. Es consideraran incloses dins d’aquest temps de presentació les obres que arribin per correu si la data d’expedició és anterior en set dies al termini de presentació esmentat.


II.2. Els treballs es poden presentar per correu, per servei de missatgeria o lliurant-los en mà.


II.3. Presentació:

  • 3 exemplars impresos damunt fulls Din-A4

  • correctament relligats (enquadernats o grapats)

  • mecanografiats a doble espai en un cos de lletra 12 (Arial o Times New Roman)

  • pàgines numerades

  • tots els exemplars han de comptar amb una portada on constarà el títol de l’obra i la modalitat a la qual participa

  • a més a més, s’ha d’adjuntar una còpia del treball en suport informàtic (CD o USB) en format de processador de textos

  • juntament amb els originals els participants han de remetre un sobre clos —la plica— on hi han d’estar ressenyades les dades personals de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i còpia del DNI, passaport o tarja de residència. A l’exterior del sobre ha de constar la modalitat a la qual es participa i el títol de l’obra

II.4. Els treballs s’han de remetre a la següent adreça, indicant expressament que són obres per als Premis Castellitx: Premis Castellitx. Casa de la Vila d’Algaida. C/ del Rei, 6. C.P.: 07210. Algaida. Illes Balears. 


II.5. En el cas del Premi d’Investigació, el Jurat valorarà el rigor i el caràcter científic del treball. Així mateix, si ho creu convenient, podrà demanar assessorament tècnic.


III. El guardó
III.1. S’estableix el següent premi: Premi d’Investigació Castellitx: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 euros al millor treball de recerca.


III.2. Els guardons són indivisibles i en cap cas es podrà fragmentar les dotacions ni repartir les quantitats.


III.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els guardons atorgats i exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebudes i la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les obres guanyadores incompleixen qualsevol dels requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fossin inèdites o originals.


IV. El jurat
IV.1. El Jurat estarà format per persones destacades del món de la cultura i de les arts, juntament amb la Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida, que actuarà en qualitat de presidenta, i el tècnic cultural que farà les funcions de secretari, ambdós amb veu però sense vot. El nom dels integrants del Jurat es farà públic oportunament.


IV.2. El Jurats es reuniran entre dia 20 de març al 12 d’abril de 2020 per valorar els treballs presentats a la convocatòria i s’obriran les pliques de les obres premiades. L’Organització avisarà particularment els autors guardonats.


IV.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis.


IV.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables.


IV.5. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs, sense opció a posterior recurs.


IV.6. Els casos no prevists en aquestes bases seran resolts per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida.


V. Lliurament dels premis
V.1. El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2020 tindrà lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 13 d’abril  de 2020. L’acte serà retransmès en directe per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida (107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat).


VI. Publicació dels treballs
VI.1. L’Ajuntament d’Algaida pot publicar virtualment a Internet els treballs guardonats amb la Rosa d’Or, dins la Col·lecció Binària, edicions virtuals de l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net).


VI.2. L’Ajuntament d’Algaida pot autoritzar, també, la lliure publicació dels treballs premiats als seus autors. Hauran, però, de fer constar la distinció que han obtingut als Premis Castellitx, així com l’any de concessió del guardó.


VII. Obres no premiades
VII.1. Els originals dels treballs no premiats no seran retornats. Tant els presentats en format paper com els lliurats en format electrònic, seran destruïts quan hagi finalitzat el concurs.


VIII. Final
VIII.1. La participació als Premis Castellitx 2020 suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

La modalitat d'investigació dels Premis Castellitx es convoca des de l'any 1996 amb l'objectiu d'estimular, fomentar i difondre les recerques de qualsevol temàtica relacionada amb el municipi d’Algaida: ciències socials, ciències naturals, ciències polítiques, dret, estudis literaris, biografies, bibliografia, etc. 

PREMIS CASTELLITX

Ajuntament d'Algaida

C/ del Rei, 6 · 07210

Algaida · Illes Balears

© Ajuntament d'Algaida, 2015-2019. Responsable del web: Bartomeu Salas Mascaró. Created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now