ÀMBIT FOTOGRAFIA

fot ba.png

BASES ÀMBIT
FOTOGRAFIA

(web)

fot ba.png

BASES ÁMBITO
FOTOGRAFÍA

(web)

fot gu.png

GUIA DE

PRESENTACIÓ

DE TREBALLS

(descàrrega)

fot ag.png

AUTORS I OBRES GUARDONADES

FOTOGRAFIA

fot ex.png

EXPOSICIONS VIRTUALS DE FOTOGRAFIA

fot ba.png

CONDITIONS PHOTOGRAPHY

CATEGORY

(web)

BASES COMPLETES

TOTES LES MODALITATS

(descàrrega PDF)

png bases per esborrar de pdf_Page_01.pn
 

BASES DE L'ÀMBIT DE FOTOGRAFIA

Premi Joan Balaguer Mulet de Fotografia

I. Els treballs
I.1. Poden optar al Premi de Fotografia obres originals i inèdites, de temàtica i tècnica lliure, en blanc i negre o color, que no hagin estat mai premiades en altres concursos ni que tenguin compromesos els drets d’edició.


I.2. Una vegada presentats, les fotografies no podran ser retirades del concurs, ni de forma definitiva ni per a fer-hi correccions, reduccions o ampliacions. 


I.3. Totes les fotografies participaran anònimament, per la qual cosa el nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc de l’obra.


I.4. Si bé un mateix autor pot concursar a una o més modalitats, només pot participar amb un màxim de tres fotografies al Premi.


I.5. A l’edició de 2020 del Premi de Fotografia, no es podran presentar els autors guardonats en les tres edicions anteriors (2017, 2018 i 2019).


I.6. Cada autor pot presentar un màxim de tres fotografies. Les fotografies poden participar individualment, i les tres optaran al premi per separat, o conformant una sèrie (díptic o tríptic). En aquest cas, s’entén que les dues o les tres fotografies de la sèrie són una sola obra. Per concursar com una sèrie s’ha d’indicar expressament al dors de les fotografies i s’han de numerar: 1/2, 2/2 o 1/3, 2/3, 3/3.


I.7. Format de les fotografies: El costat menor haurà de tenir una mida mínima de 18 cm.


I.8. El copyright de les obres ha de ser propietat de l’autor. L’Ajuntament d’Algaida queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent que puguin incórrer.


I.9. La participació en el Premi implica l’acceptació per part de l’autor que les fotografies presentades puguin ser exposades públicament a la web de l’Ajuntament d’Algaida. Així mateix, els guardonats cedeixen els drets de reproducció de les obres premiades a l’Ajuntament d’Algaida. En aquest cas es citarà l’autor de la fotografia i l’any del concessió del Premi. En totes les ocasions, les obres inclouran una marca d’aigua.


I.10. L’Ajuntament d’Algaida pressuposa que els autors de les fotografies tenen les autoritzacions de les persones que apareixen retratades en els casos que estipula la llei. Recau en l’autor la responsabilitat relacionada amb el dret a la intimitat.


I.11. Inscripció dels drets en registres públics. Resta sota l’exclusiva responsabilitat dels autors la inscripció de les obres guardonades en el Registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la manca d’inscripció davant de tercers.


II. Presentació de les fotografies
II.1. El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 17 de febrer de 2020 a les 24.00 h. Es consideraran incloses dins d’aquest temps de presentació les obres que arribin per correu si la data d’expedició és anterior en set dies al termini de presentació esmentat.


II.2. Al dors de la fotografia que es presenta, s’ha de fer constar el títol de l’obra.


II.3. Els treballs s’han de remetre, o entregar en mà, a la següent adreça, indicant expressament que són obres per als Premis Castellitx: Premis Castellitx. Casa de la Vila d’Algaida. C/ del Rei, 6. C.P.: 07210. Algaida. Illes Balears.


II.4. Amb les fotografies, els participants han d’incloure un sobre clos on hi han d’estar ressenyades les dades personals de l’autor: nom i llinatges, adreça, codi postal, localitat, adreça electrònica, telèfon de contacte i fotocòpia del DNI, passaport o tarja de residència. A l’exterior del sobre ha de constar que s’opta a la modalitat de fotografia i el títol de l’obra.


II.5. Les fotografies es presentaran preferiblement muntades damunt un suport rígid amb un paspartú de 5 a 10 centímetres. La finalitat d’aquest requisit és protegir les fotografies durant el transport i la manipulació. En conseqüència, el material d’aquest suport rígid ha de ser resistent: cartró ploma de 5 mm o qualsevol altre tipus de cartró consistent, plàstic, etc. En cap cas es pot fer servir vidre.


II.6. Paral·lelament, els concursants han d’adjuntar una còpia digital de la fotografia en un CD o USB que anirà identificat amb el títol de l’obra. Aquest disc ha de contenir totes les fotografies que es presentin (una, dues o tres) al Premi en arxius individuals format JPG amb una resolució mínima de 300 ppp, i que durà per nom, també, el títol de la fotografia. La fotografia no s’ha de lliurar comprimida i ha de tenir una grossària d’entre 3 i 8 Mb.


III. Exposició virtual de les obres
III.1. Amb la finalitat de mostrar a tots als concursants i al públic en general les obres que participen al Premi, l’Ajuntament d’Algaida realitzarà una exposició virtual de totes les fotografies participants a la pàgina web dels Premis. 


IV. El guardó
IV.1. S’estableix el següent premi: Premi Joan Balaguer Mulet de Fotografia: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 euros a la millor fotografia.


IV.2. Els guardons són indivisibles i en cap cas es podrà fragmentar les dotacions ni repartir les quantitats.


IV.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els guardons atorgats i exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebudes i la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les obres guanyadores incompleixen qualsevol dels requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fossin inèdites o originals.


V. El jurat
V.1. El Jurat estarà format per persones destacades del món de la cultura i de les arts, juntament amb la Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida, que actuarà en qualitat de presidenta, i el tècnic cultural que farà les funcions de secretari, ambdós amb veu però sense vot. El nom dels integrants del Jurat es farà públic oportunament.


V.2. El Jurats es reuniran entre dia 20 de març al 12 d’abril de 2020 per valorar els treballs presentats a la convocatòria i s’obriran les pliques de les obres premiades. L’Organització avisarà particularment els autors guardonats.


V.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis.


V.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables.


V.5. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs, sense opció a posterior recurs.


V.6. Els casos no prevists en aquestes bases seran resolts per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida.


VI. Lliurament dels premis
VI.1. El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2020 tindrà lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 13 d’abril  de 2020. L’acte serà retransmès en directe per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida (107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat).


VII. Publicació dels treballs
VII.1. L’Ajuntament d’Algaida publicarà virtualment a Internet les fotografies guardonades amb la Rosa d’Or, dins la Col·lecció Binària, edicions virtuals de l’Ajuntament d’Algaida d’accés lliure i gratuït (accessible des de www.ajalgaida.net). Així mateix, una còpia en paper de l’obra guardonada passarà a formar part de l’Exposició Permanent dels Premis Castellitx, al casal Pere Capellà d’Algaida.


VII.2. L’Ajuntament d’Algaida pot autoritzar, també, la lliure publicació dels treballs premiats als seus autors. Hauran, però, de fer constar la distinció que han obtingut als Premis Castellitx, així com l’any de concessió del guardó.


VIII. Fotografies no premiades
VIII.1. Els originals no premiats podran ser retirats de la Casa de la Vila d’Algaida pel seu autor o representant autoritzat, els dies hàbils del mes de maig de 2020. En cas de no fer-ho, s’entendrà que hi renuncien. Posteriorment es procedirà a la destrucció de les obres. En el cas que les fotografies s’hagin de retornar per correu o per servei de missatgeria, el cost correrà a càrrec dels participants.


IX. Final
IX.1. La participació als Premis Castellitx 2019, suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

La modalitat de fotografia dels Premis Castellitx es convoca des de l'any 2002 amb l'objectiu de fomentar i difondre l'art de la fotografia. 

A cada convocatòria es duu a terme una exposició virtual de les obres que hi participen amb la finalitat de mostrar-les públicament. Les fotografies guardonades passen a formar part del fons de l'exposició permanent situada al casal Pere Capellà d'Algaida.

Joan Balaguer Mulet (Algaida, 1921- 2018). Obrí el seu primer estudi de fotografia l'any 1945, al carrer del Laberint d'Algaida. Des de llavors, participà activament en el desenvolupament cultural del municipi com a professor de pintura, de dibuix, fotògraf i actor de teatre a més de la seva tasca com a president de l’Associació de la Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa.

L’Ajuntament d’Algaida recollí en el llibre Fotografies de l’arxiu de Joan Balaguer Mulet (Col·lecció Seqüencial; 1. Algaida, 2009) una mostra de les imatges captades al llarg de tota una vida de fotògraf.

 

L’Ajuntament Plenari, dia 25 de setembre de 2018, aprovà per unanimitat que el Premi de fotografia que anualment es convoca dins el marc dels Premis Castellitx passàs a anomenar-se Premi Joan Balaguer Mulet de Fotografia.

 

BASES DEL ÁMBITO DE FOTOGRAFÍA

Premio Joan Balaguer Mulet de Fotografía

I. Los trabajos
I.1. Pueden optar al Premi de Fotografía las obras originales e inéditas, de temática y técnica libre, en blanco y negro o en color, que no hayan estado nunca premiadas en otros concursos ni que estén comprometidos los derechos de edición.


I.2. Una vez presentadas, las fotografías no podrán ser retiradas del concurso, ni de forma definitiva ni para hacer correcciones, reducciones o ampliaciones. 


I.3. Todas las fotografías participarán anónimamente, por lo que el nombre del autor no puede aparecer en ningún lugar de la obra.


I.4. Si bien un mismo autor puede concursar en una o más modalidades, solo puede participar con un máximo de tres fotografías en el Premi de Fotografía.


I.5. En la edición de 2020 del Premi de Fotografía, no se podrán presentar los autores galardonados en las tres ediciones anteriores (2017, 2018 y 2019).


I.6. Cada autor puede presentar un máximo de tres fotografías. Las fotografías pueden participar individualmente, y las tres optarán al premio por separado, o conformando una serie (díptico o tríptico). En este caso, se entiende que las dos o las tres fotografías de la serie son una sola obra. Para concursar como una serie se tiene que indicar expresamente en el dorso de las fotografías y se tienen que numerar: 1/2, 2/2 o 1/3, 2/3, 3/3.


I.7. Formato de las fotografías: El lado menor deberá tener una medida mínima de 18 cm.


I.8. El copyright de las obras debe ser propiedad del autor. El Ayuntamiento de Algaida queda eximido de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación vigente en que puedan incurrir las obras.


I.9. La participación en el premio implica la aceptación por parte del autor que las fotografías presentadas puedan ser expuestas públicamente en la web del Ayuntamiento de Algaida. Así mismo, los galardonados ceden los derechos de reproducción de las obras premiadas al Ayuntamiento de Algaida. En este caso se citará el autor de la fotografía y el año de la concesión del Premi. Las obras expuestas incluirán una marca de agua.


I.10. El Ayuntamiento de Algaida presupone que los autores de las fotografías tienen las autorizaciones de las personas que aparecen retratadas en los casos que estipule la ley. Recae en el autor la responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad.


I.11. Inscripción de los derechos en registros públicos. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de los autores la inscripción de las obras galardonadas en el Registro de la Propiedad Intelectual, así como los efectos de la carencia de inscripción ante terceros.


II. Presentación de las fotografías
II.1. El plazo de presentación de los trabajos acaba el lunes, día 17 de febrero de 2020 a las 24.00 h. Se considerarán incluidas dentro de este tiempo de presentación las obras que lleguen por correo si la fecha de expedición es anterior en siete días al plazo de presentación mencionado.


II.2. En el dorso de la fotografía que se presenta debe constar el título de la obra.


II.3. Los trabajos se tienen que remitir, o entregar en mano, a la siguiente dirección, indicando expresamente que son obras enviadas a los Premis Castellitx: Premis Castellitx. Casa de la Vila d’Algaida. C/ del Rei, 6. C.P.: 07210. Algaida. Illes Balears


II.4. Con las fotografías, los participantes deben incluir un sobre con los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección, código postal, localidad, dirección electrónica, teléfono de contacto y fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. En el exterior del sobre debe constar que se opta a la modalidad de fotografía y el título de la obra.


II.5. Las fotografías se presentarán preferiblemente montadas encima un apoyo rígido con un paspartú de 5 a 10 centímetros. La finalidad de este requisito es proteger las fotografías durante el transporte y la manipulación. En consecuencia, el material de este apoyo rígido tiene que ser resistente: cartón pluma de 5 mm o cualquier otro tipo de cartón consistente, plástico, etc. En ningún caso puede utilizarse cristal.


II.6. Paralelamente, los concursantes deben adjuntar una copia digital de la fotografía o fotografías en un CD o USB que irá identificado con el título de la obra. Este disco deberá contener todas las fotografías que se presenten (una, dos o tres) al Premi en archivos individuales formato JPG con una resolución mínima de 300 ppp, y que llevaran por nombre, también, el título de la fotografía. La fotografía no puede presentar comprimida, debiendo tener un tamaño de entre 3 y 8 Mb.


III. Exposición virtual 
III.1. Con el fin de mostrar a todos a los concursantes y al público en general las obras que participan en el Premi, el Ayuntamiento de Algaida realizará una exposición virtual de todas las fotografías participantes en la página web de los Premis Castellitx. 


IV. El galardón
IV.1. Se establece el siguiente premio: Premi Joan Balaguer Mulet de Fotografía: Rosa d’Or de la Pau y premio en metálico de 500 euros a la mejor fotografía.


IV.2. Los galardones son indivisibles y en ningún caso se podrá fragmentar las dotaciones ni repartir las cantidades.


IV.3. El Ayuntamiento de Algaida podrá revocar los galardones otorgados y exigir el reintegro de las cantidades económicas percibidas y la Rosa d’Or, sin derecho a indemnización, si las obras ganadoras incumplen cualquiera de los requisitos señalados en estas bases, particularmente si no fueran inéditas u originales.


V. El jurado
V.1. El Jurado estará conformado por personas destacadas del mundo de la cultura y de las artes, junto con la Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Algaida, que actuará en calidad de presidenta, y el técnico cultural que hará las funciones de secretario, ambos con voz, pero sin voto. El nombre de los integrantes del Jurado se hará público oportunamente.


V.2. El Jurados se reunirán entre el día 20 de marzo y el 12 de abril de 2020 para valorar los trabajos presentados en la convocatoria y se abrirán las plicas de las obras premiadas. La Organización avisará particularmente los autores galardonados.


V.3. Queda a juicio del Jurado declarar desiertos los premios.


V.4. Las decisiones del Jurado son inapelables.


V.5. Cualquier obra presentada que no se adapte a alguna de las condiciones de este pliego, será declarada fuera de concurso, sin opción a posterior recurso.


V.6. Los casos no previstos en estas bases serán resueltos por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Algaida.


VI. Entrega de los premios
VI.1. La entrega de galardones de los Premis Castellitx 2020 se realizará durante la Nit de la Cultura que se celebrará en el auditorio del casal Pere Capellà de Algaida el lunes 13 de abril de 2020. El acto será retransmitido en directo por Titoieta Radio, emisora municipal de Algaida (107.7 de la FM y a través de Internet en www.titoieta.cat).


VII. Publicación de los trabajos
VII.1. El Ayuntamiento de Algaida publicará virtualmente en internet las fotografías galardonadas con la Rosa d’Or, dentro de la Col·lecció Binaria, ediciones virtuales del Ayuntamiento de Algaida de acceso libre y gratuito (accesible desde www.ajalgaida.net). Así mismo, una copia en papel de la obra galardonada pasará a formar parte de la Exposición Permanente de los Premios Castellitx, en el casal Pere Capellà de Algaida.


VII.2. El Ayuntamiento de Algaida puede autorizar, también, la libre publicación de los trabajos premiados a sus autores. Los autores premiados deberán hacer constar la distinción que han obtenido en los Premis Castellitx,, así como el año de concesión del galardón.


VIII. Fotografías no premiadas
VIII.1. Los originales no premiados podrán ser retirados de la Casa de la Vila de Algaida por su autor o representante autorizado los días hábiles del mes de mayo de 2020. En caso de no hacerlo, se entenderá que renuncian a su retirada. Posteriormente se procederá a la destrucción de las obras. Si las fotografías se reenvían por correo o por servicio de mensajería, el coste correrá a cargo de los participantes.


IX. Final
IX.1. La participación en los Premis Castellitx 2020, supone la aceptación íntegra de estas bases y de los derechos y obligaciones que se derivan.

 

CONDITIONS PHOTOGRAPHY CATEGORY

Joan Balaguer Mulet Photography Prize

I. Photographs
I.1. Entry for the Photography Prize is limited to original and unpublished works. Theme and technique are open and both monochrome and colour images will be accepted. Works must not have formerly won prizes in other contests and must not be committed to editing rights.


I.2. Once submitted, photographs cannot be withdrawn from the contest, neither definitely nor to correct, reduce or amplify them.


I.3. All entries must be submitted anonymously, so the name of the author must not appear on any part of the work


I.4. Even though the same entrant may participate in one or more categories, entrants may only submit three photographs for the Prize.


I.5. The winners of the three previous editions of the Photography Prize (2017, 2018, 2019) are not allowed to enter the 2020 edition.


I.6. The limit for submitted works per entrant is three photographs. The photographs may be submitted for individual consideration, in which case all three may be eligible for a prize separately, or they may constitute a series (diptych or triptych). In this case, it is understood that either the two or three photographs submitted are a series and a single work. To be submitted as a series it has to be expressly indicated on the back of the photographs and they must be numbered: 1/2, 2/2 or 1/3, 2/3, 3/3.


I.7. Entry format: no side of the photograph may measure less than 18 cm.


I.8. Entrants must hold the copyright to the works. Algaida Council is excused of any responsibility derived from plagiarism or any other transgression of the applicable legislation that may be committed. 


I.9. Entering the contest constitutes agreement that the submitted photographs may be publicly exhibited on the Algaida Council’s website. Likewise, the winners relinquish the reproduction rights of the winning works to the Algaida Council. In this case the author of the photograph will be quoted, along with the year the Prize was won. In all instances, the works will include a watermark.


I.10. Algaida Council assumes that entrants have obtained the consent of the people depicted in the photographs in those cases stipulated by the law. Right to privacy is the responsibility of the author.


I.11. Copyright inscription in the public registry. It is the entrants’ exclusive responsibility to register the winning works in the Copyright Registry Office. Entrants will also be liable for the consequences of not doing so before third parties.


II. Submission of photographs
II.1. The entry period ends on Monday, 17th February 2020 at 23:59 h. Works arriving by post will be included within this period of submission as long as the shipping date is seven days prior to the closing date.


II.2. The title of the work must be specified on the back of the submitted photograph.
II.3. Works must be sent or submitted in person to the following address, specifically indicating they are works for the Premis Castellitx:Premis Castellitx. Casa de la Vila d’Algaida. C/ del Rei, 6. C.P.: 07210. Algaida. Illes Balears


II.4. In addition to the photographs, entrants must include a sealed envelope in which there are specified the personal details of the author: name and surnames, address, postcode, town, email address, phone number, and ID, passport or residency card photocopy. The face of the envelope must indicate that the entrant is opting for the photography category and the title of the work.


II.5. Photographs will preferably be submitted on a rigid support with a 5 to 10 cm passe-partout. The purpose of this requirement is to protect photographs during transportation and handling. Therefore, the rigid support material must be resistant: 5 mm foam board or any other type of solid cardboard, plastic, etc. Glass is not allowed under any circumstances. 


II.6. Additionally, entrants must submit a digital copy of the photograph on a CD or USB that will be identified with the title of the work. It must contain all submitted photographs to the Prize (one, two, or three), in individual JPG files with a minimum resolution of 300 ppi, and which must also be named as the title of the work. Photographs must not be zipped and the file size must be between 3 and 8 Mb.


III. Virtual exhibition of the works
III.1. With the purpose of showing all contestants and the general public the works submitted to the Prize, Algaida Council will upload all submitted photographs to the Prizes website for a virtual exhibition.


IV. The award
IV.1. The following award is established: Joan Balaguer Mulet Photography Prize: Rosa d’Or de la Pau and a €500 cash prize to the best photograph.


IV.2. Awards are indivisible and amounts cannot be fragmented nor divided in any circumstances.


IV.3. Algaida Council can revoke given awards and demand the repayment of the economic amounts received and the Rosa d’Or, without compensation rights, if the winning works default on any of the requirements specified in these rules, particularly if they were not unpublished or original works.


V. The jury
V.1. The jury is formed of distinguished people from the arts and cultural world, alongside the Culture Town Councillor of Algaida Council, who will act as president, and the culture expert who will perform secretary duties, both with voice but no vote. The name of members of the jury will be published in due course.


V.2. The jury will meet between the 20th of March and the 12th of April 2020 to evaluate the submitted works and the sealed envelopes of the winning works will be opened. The organization will personally notify the winning authors. 


V.3. The jury reserves the right to declare prizes void. 


V.4. The decisions of the jury are unappealable. 


V.5. Any work submitted that does not follow the requirements specified in these rules will be declared void, without possibility to appeal afterwards. 


V.6. Any cases not specified within these rules will be judged on a case by case basis by the Cultural Councillorship of Algaida Council. 


VI. Prize-giving
VI.1. The Premis Castellitx 2020 prize-giving will take place during the Cultural Night, which will be held at the Pere Capellà auditorium in Algaida on Monday 13th April 2020. The ceremony will be broadcast live by Titoieta Ràdio, Algaida’s local radio station (FM 107.7 and through Internet on www.titoieta.cat).  


VII. Publication of works
VII.1. Algaida Council will publish the photographs awarded with the Rosa d’Or on the Internet, as part of the Col·lecció Binària, which is a collection of virtual editions from Algaida Council and which can be accessed for free at www.ajalgaida.net. Likewise, a paper copy of the winning work will be part of the Permanent Exhibition of the Premis Castellitx, at Pere Capellà auditorium in Algaida. 


VII.2. Algaida Council can also authorize the right of publication of winning works for their authors. However, it will be required that the distinction they have obtained from the Premis Castellitx is stated, as well as the year they received the prize.


VIII. Unawarded photographs
VIII.1. Unawarded originals can be collected from Algaida Town Hall by their author or authorized representative during any working day in May 2020. If they are not, it is understood that they are not required and the works will be destroyed. In the case that photographs have to be returned by post or messenger service, entrants will be liable for the cost.


IX. Final
IX.1. Entering the Premis Castellitx 2020 constitutes full agreement to the terms and conditions stated in these rules and to the rights and obligations derived from them.

PREMIS CASTELLITX

Ajuntament d'Algaida

C/ del Rei, 6 · 07210

Algaida · Illes Balears

© Ajuntament d'Algaida, 2015-2019. Responsable del web: Bartomeu Salas Mascaró. Created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now