FAQ - PREGUNTES FREQÜENTS

  • Puc participar amb més d’una obra als Premis Castellitx?

Sí. Un mateix autor pot participar alhora a dues o més modalitats, però només pot presentar una obra a cada modalitat. Per exemple: hom pot concursar al mateix temps en les modalitats de Poesia i Narració Curta, però només amb un poemari i amb una narració, respectivament.

 
  • Què vol dir “els treballs concursaran anònimament”?

Els Jurats, a l’hora de valorar els treballs, no poden saber-ne l’autor. Tal com s’especifica a les Bases, el nom del concursant no pot aparèixer en cap lloc de l’obra. Per això, per a identificar els treballs s’ha de remetre un sobre clos —la plica— amb les dades personals i de contacte. Les obres que s’enviïn per correu electrònic tenen un tractament especial que serà garantit pel secretari del Jurat.

 

  • Quina és la millor manera de presentar els treballs literaris i d’investigació?

Per una banda, cal tenir en compte cada una de les pautes que marquen les diverses convocatòries: llengua, extensió del treball, grossària de la tipografia, anonimat, etc. Per una altra, també es poden seguir els següents criteris que, si bé són una simple recomanació, permeten presentar un treball més acurat i de més fàcil lectura.

 

- Identificar correctament l’obra. Segons les bases, és obligatori explicitar a l’inici del treball el títol de l’obra i la categoria a què es presenta. A més a més, és recomanable escriure’l amb un cos de lletra diferenciat que destaqui. Tampoc no és sobrer presentar-lo amb un full que faci de portada, on només hi aparegui el títol i l’àmbit del concurs.

 

- Deixar prou marges: com a mínim 1,5 cm, encara que l’ideal es mou entre els 2 i els 3 cm.

 

- Numerar de pàgines. És ben recomanable numerar les pàgines del treball a la part inferior dels fulls.

 

- Escriure per una sola cara del full. A no ser que es tracti d’una obra d’una gran extensió —com pot ser el cas d’un treball d’investigació— és recomanable escriure només per una sola cara del full.

 

- Usar una tipografia que sigui el màxim de llegible. Recomanam fer servir únicament un tipus Times o un tipus Arial, amb la grossària de cos 12, tal com s’especifica a les bases.

 

- Marcar els paràgrafs. Una bona presentació demana diferenciar clarament els paràgrafs que componen el treball escrit en prosa. La distinció es pot fer de dues maneres: deixant una línia completa en blanc entre paràgrafs o deixant uns espais en blanc —sempre el mateix nombre d’espais!— a la primera línia del paràgraf. S’ha de fer servir un sistema o un altre, mai els dos alhora.

 

- Revisar l’ortografia. Encara que sembli una obvietat, és recomanable que es lliuri un treball sense errades. Les incorreccions ortogràfiques, en cap cas, milloren el treball; ans al contrari poden posar en evidència una certa descurança de l’autor.

  • Què vol dir “presentar els exemplars correctament relligats —enquadernats o grapats—“?

En el procés d’enviament, de registre i de valoració, els treballs passen per moltes mans. Si els fulls no estan cosits d’alguna manera, és molt fàcil que es puguin extraviar o fer malbé. Per relligar-los correctament n’hi ha prou amb presentar tots els fulls grapats; no és imprescindible enquadernar-los.

 
  • Com ho puc fer per retirar els treballs no premiats?

Els treballs no premiats de les modalitats de literatura, investigació, fotografia i musical, tant els presentats en paper com els lliurats virtualment, no es retornen. Quan acaben els Premis són destruïts.

Les obres presentades a la d'arts plàstiques es poden retirar els dies i les hores que anualment s'especifiquen  a les Bases. Cal demanar cita prèvia. Ho podeu fer personalment o demanar que se us remetin per correu. En aquest cas, les despeses de tramesa corren a càrrec del concursant. Podeu contactar amb nosaltres a l’adreça premiscastellitx@ajalgaida.net o al telèfon 971 66 56 79. Posteriorment, tal com s’indica a les bases, les obres de pintura s'incorporen al patrimoni de l'Ajuntament d'Algaida.